Juridische Documenten

Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid.

Decreet houdende instemming met de wijzigingen aan het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie, opgemaakt te New York op 7 maart 1966, het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen, opgemaakt te New York op 18 december 1979 en het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, opgemaakt te New York op 10 december 1984.

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2002 houdend evenredige participatie op de arbeidsmarkt wat betreft de beroepskeuzevoorlichting, beroepsopleiding, loopbaanbegeleiding en arbeidsbemiddeling.

Wet van 17 december 2003, houdende gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs (WGBLA) (3 februari 2004) Rechtenmedia Maxius.

Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie (10 mei 2007). Belgisch Staatblad.

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regelen volgens welke subsidies worden verleend met betrekking tot het VESOC-actieplan 2001 ter bevordering van de werkgelegenheid van ouderen. (Staatsblad, 2001).

Decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen. (Staatsblad, 2012).

Decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid. (Staatsblad, 2008).

Decreet houdende wijziging van het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt en van het decreet van 30 april 2004 houdende sociaalrechtelijk toezicht. (Staatsblad, 2007).

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de indexering van subsidies, forfaits en tegemoetkomingen. (Staatsblad, 2015).